IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT

IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT

Våra specialistområden omfattar varumärken, upphovsrätt, design och marknadsrätt. Vi har stor erfarenhet av att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal på immaterialrättens område. Vi bistår våra klienter i den löpande förvaltningen av rättigheter, hjälper till att utveckla immaterialrättsliga strategier och agerar ombud vid immaterialrättsliga processer rörande avtalstvister, intrångssituationer och otillbörlig konkurrens.

Upphovsrätt

Upphovsrätten tillkommer den som skapat ett verk – upphovsmannen. Syftet med upphovsrätten är att upphovsmannen ska ha en möjlighet att tjäna ett levebröd samtidigt som produktionen går ihop. En upphovsmans enda möjlighet att tjäna pengar på sin skapelse i praktiken är genom att exploatera verket, vilket ofta görs genom avtal med t.ex. förlag, skivbolag eller distributör. Tydliga och rättvisa avtal är en förutsättning för ett lyckat samarbete och för en fortsatt stark produktion. Detta kräver i sin tur att avtalet ingås av väl informerade parter som kan fatta välgrundade beslut och förvalta sina rättigheter på bästa sätt. Vi har stor erfarenhet av att granska, upprätta och förhandla upphovsrättsliga avtal, samt att agera ombud vid tvist eller intrångssituationer.

Design – mönsterskydd

Den som skapat ett skyddsbart mönster har möjlighet till flera överlappande skydd. Det kan t.ex. vara aktuellt med upphovsrättsligt skydd för brukskonst, varumärkesskydd för utstyrsel, mönsterskydd för designen och skydd mot otillbörliga efterbildningar enligt marknadsföringslagen. Vi hjälper våra klienter att utveckla strategier för hur de bäst kan skydda sin design och bistår vid registrering, intrångsfrågor etc.

Varumärkesrätt

Genom varumärkeslagstiftningen ges innehavare av ett registrerat eller inarbetat kännetecken rätt att förbjuda andra näringsidkare att använda ett identiskt eller förväxlingsbart kännetecken för en viss produkt eller tjänst i sin näringsverksamhet. Vi erbjuder rådgivning kring hur du bäst skyddar dina varumärken, hjälper till med registrering och bevakning samt bistår vid upprättande av licensavtal och agerar ombud vid varumärkesintrång eller andra tvister rörande varumärken nationellt och internationellt.

Marknadsrätt

Syftet med marknadsrätten är att värna om den fria konkurrensen på marknaden. Detta innebär att en aktör på marknaden inte får agera på ett sätt som snedvrider, eller riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Rättsområdet omfattar marknadsföring och konkurrensrätt. Marknadsföringslagstiftningen föreskriver bl.a. att marknadsföring inte får vara otillbörlig eller utelämna väsentlig information som konsumenter behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Vi bistår företag i dessa frågor.

Kontakta Kathrine för frågor om detta.

Välkommen till din sida av bordet.

LinkedIn  |  Facebook

Så hanterar vi personuppgifter